Giải pháp

  • Hòa đồng bộ máy phát và lưới http://asinco.vn/vi/giai-phap/dieu-khien-va-hoa-dong-bo-may-phat-dien/
  • Hòa đồng bộ nhiều máy phát